TDC Landsklub » TDC Landsklub » Vedtægter Vedtægter

Vedtægter for Landsklubben i TDC

Vedtægterne er udarbejdet i overensstemmelse med standardvedtægterne, således som disse er vedtaget i henhold til stiftelsesdokumentet af 11. december 2008. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 24. januar 2009 i Odense, med  ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet den 13. april 2012. Der var ingen ændringer i 2013 og 2014.

§ 1
1.
Det er Landsklubbens formål at sikre et godt samarbejde mellem virksomhedsklubberne og teleafdelingerne, samt TDC og de faglige organisationer der har overenskomst med TDC.

§ 2
1.
Landsklubben har ansvaret for det faglige arbejde i TDC, i henhold til landsklubaftalen.

2.
Bestemmelsen i stk. 1 reguleres i sit indhold efter aftale med forbundet, hvor dette kræves.

§ 3
1.
Medlemmer af Landsklubben er de til enhver tid etablerede virksomhedsklubber.

2.
Der etableres et repræsentantskab som består af virksomhedsklubbernes bestyrelser og Landsklubbens ledelse.

3.
Der udarbejdes en forretningsorden for repræsentantskabets virke, der vedlægges vedtægterne  som bilag 1.

4.
Repræsentantskabet vælger 2 bilagskontrollanter og én suppleant for disse for et år af gangen.    Bestyrelsesmedlemmer i Landsklubben kan ikke vælges.

§ 4

1.
Landklubben ledes af en bestyrelse med én repræsentant fra hver virksomhedsklub, samt én    repræsentant fra hver teleafdeling.

2.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter det årlige
Repræsentantskabsmøde. 

3.
Foreningen forpligtiges ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan skriftligt give prokura til en navngivet medarbejder i administrationen.

4.
Landsklubbens ledelse udarbejder en forretningsorden for dens virke.

§ 5
1.
Landsklubben refererer til teleafdelingerne

§ 6
1.
Landsklubben skal sikre, at repræsentationen i nedsatte udvalg og arbejdsgrupper, sker i i overensstemmelse med præamblen i landsklubaftalen.    

§ 7
1.
Landsklubben økonomi fastlægges i henhold til bestemmelserne i landsklubaftalen.

2.
Teleafdelingerne kan beslutte at styrke Landsklubben og virksomhedsklubberne økonomisk,
såfremt der er enighed herom.

3.
Landsklubben kan ikke opkræve kontingent.

§ 8
1.  Landsklubben kan delegere forhandlingsretten til en virksomhedsklub i spørgsmål der alene omfatter den pågældende virksomhedsklubs dækningsområde.

2.
Landsklubben skal sikre at gældende overenskomster og aftaler ikke forringes, og skal efter anmodning fra virksomhedsklubben, stille konsulentbistand til rådighed.

3.
Såfremt der i Landsklubben ikke kan opnås enighed om at rejse en sag, eller om et forhandlingsresultat, kan der afstemmes efter principper om almindelig stemmeflerhed. I særlige tilfælde stemmes efter kohaleprincippet. Betingelsen for afstemninger er dog, at der er indkaldt skriftligt med mindst 8 dages varsel.

4.
Landsklubben er forpligtiget til, at virksomhedsklubben har kompetence (mandat) til at indgå aftaler med den virksomhed som virksomhedsklubben dækker.

5.
For forhold der gælder 8. maj aftalen, er det alene teleafdeling Sønderjylland der kan træffe beslutning.

6.
Individuelle disciplinærsager varetages af den enkelte teleafdeling.

§ 9.
1.
Landsklubben har ansvaret for etablering af virksomhedsklubber i overensstemmelse med  landsklubaftalen.

2.
I forbindelse med overflytning af arbejdsopgaver fra én enhed til én anden organisatorisk enhed i TDC, eller outsourcing af arbejdsopgaver, er det Landsklubbens ansvar at reetablere virksomhedsklubben / virksomhedsklubberne.

3.
Uenigheder af faglig karakter mellem virksomhedsklubberne søges løst af Landsklubben.

§ 10.
1.
Landsklubben kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke faglige opgaver i overensstemmelse med landsklubaftalen.

2.
Der kan nedsættes såvel interne som eksterne udvalg/arbejdsgrupper.

3.
Det skal sikres, at udvalg/arbejdsgrupper har deltagelse af repræsentanter fra virksomhedsklubber der har konkret interesse i formålet med udvalgets eller arbejdsgruppens arbejde.

4.
Landsklubben har ret til at lade sig repræsentere i udvalget/arbejdsgruppen, men det skal  tilstræbes, at landsklubbens repræsentant(er) kan bidrage fagligt/teknisk med løsning af den stillede arbejdsopgave.

§ 11
1.
Landsklubben repræsenterer teleafdelingerne i TDC´s øverste samarbejdsorgan i henhold
til samarbejdsaftalen mellem Dansk Metal og TDC, og udpeger repræsentanter til udvalg/
arbejdsgrupper der nedsættes af dette samarbejdsorgan.

2.
Landsklubben har ansvaret for opstilling af kandidater til aktieselskabsbestyrelserne.

3.
Landsklubben har ansvaret for udpegning af repræsentanter til internationale samarbejds-
udvalg.

4.
Landsklubben har ansvaret for samarbejdet med andre faglige organisationer der har 
overenskomst med TDC, og udpeger repræsentanter til fælles arbejdsgrupper med de nævnte organisationer.

§ 12
1.
Jævnfør landsklubaftalen, er det Landsklubben der beslutter hvorvidt der skal oprettes eller eller nedlægges virksomhedsklubber.

2.
Bestemmelsen i stk. 1 omfatter kun klubber der er tilknyttet Landsklubben.

§ 13
1.
Udmeldelse og ophør af Landsklubben sker i overensstemmelse med bestemmelserne i  landsklubaftalen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vision Team Typo3 CMS